نویسنده = �������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 2
2. برآورد میزان فرسایش و رسوبگذاری با استفاده از روش سزیم-137: مطالعه موردی(حوزه آبخیز ریمله-لرستان)

دوره 35، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 37-54

حمیدرضا متین فر؛ منوچهر کلهر؛ افشین شعبانی؛ صالح آرخی