نویسنده = غلامعباس صیاد
تأثیر اندازه های مختلف ذرات یک پلیمر سوپرجاذب بر ظرفیت نگهداشت آب در دو خاک با بافت های مختلف

دوره 36، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 65-75

عاطفه دشت بزرگ؛ غلامعباس صیاد؛ ایرج کاظمی نزاد؛ موسی مسگرباشی


شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز سد مارون (ایدنک) با استفاده ازمدل SWAT

دوره 35، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 25-36

نسرین زلکی بدیلی؛ غلامعباس صیاد؛ کاظم حمادی؛ سمیرا اخوان؛ علی عبدی