نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر روش های مختلف کاشت بر عملکرد گندم در شمال شهرستان اهواز

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 85-96

10.22055/agen.2019.23824.1388

محمدامین آسودار؛ افشین مرزبان؛ فاطمه افشارنیا