بر اساس نویسندگان

آ

 • آبدانان مهدی زاده، سامان [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • آرخی، صالح [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه گلستان
 • آزادبخت، محسن [1] استادیار گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • آزادگان، بهزاد [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ورامین، ایران
 • آستارایی، علیرضا [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • آستارایی، علیرضا [1] عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • آسودار، محمد امین [1] دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • آسودار، محمد امین [1] دانشیار گروه ماشینهای کشاورزی، دانشکده کهندسی زراعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
 • آسودار، محمد امین [1] دانشیار گروه مهندسی ماشین¬های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • آسودار، محمد امین [1] دانشیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • آسودار، محمدامین [1] استاد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران
 • آل کثیری، هیام [1] کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، اهواز 61349-46655، خوزستان، ایران
 • آیینه حیدری، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی خاک (گرایش شیمی و حاصلیخزی)، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • آهنگری نژاد، نگار [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

ا

 • ابراهیمی، سهیلا [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرکان
 • ابراهیمی، سهیلا [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ابراهیمی، محمد علی [1] دانشجوی دکترای مکانیک ماشین‎های کشاورزی و دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه تهران
 • احمدی، ابراهیم [1] دانشیار،گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه بوعلی سینا.
 • احمدپور سفیدکوهی، اکرم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اخوان، سحر [1] دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اخوان، سمیرا [1] استادیار گروه علوم آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • ایرانی رهقی، محسن [1] گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان ایران
 • اردشیری لاجیمی، علی اصغر [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • اسدی، حسین [1] گروه علوم خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
 • اسدیان، قاسم [1] بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران.
 • اسفندیارپور بروجنی، عیسی [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران.
 • اسلامی، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • اسمعیلی، فرشید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه باغبانی، تهران، ایران
 • اسمعیلی دستجردی پور، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • اشتری، میثم [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • اشرفی زاده، سید رضا [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول، خوزستان، ایران
 • اعتصامی، حسن [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • افتخاری، سید عبدالله [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • افتخاری، سید عبداله [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • افشارنیا، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • افشارنیا، فاطمه [1] دانشجوی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران
 • اکبری زاده، غلامرضا [1] استادیار گروه مهندسی برق، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • الماسی، مرتضی [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات
 • الماسی، مرتضی [1] استاد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • الماسی، مرتضی [1] استاد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • امامی، حجت [1] علوم خاک- دانشکده کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد
 • امید، محمود [1] استاد گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشارزی، دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران
 • امید، محمود [1] استاد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • امید، محمود [1] استادگروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • امیری چایجان، رضا [1] دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان.
 • امیرمحمدی، محمد [1] گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • امینی، آرش [1] استادیار گروه علوم زمین، دانشگاه گلستان، ایران
 • امینی، آرش [1] هیات علمی دانشگاه گلستان
 • ایوبی، شمس الله [1] استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ایوبی، شمس الله [1] گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ایوبی، شمس اله [1] استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ایوبی، شمس اله [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • ایوبی، شمس اله [3] دانشگاه صنعتی اصفهان
 • ایوبی، شمس اله [1] استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • ایوبی، شمس اله [1] استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • اوستان، شاهین [1] دانشگاه تبریز

ب

پ

 • پارسایی، مصطفی [1] گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز،، اهواز، ایران
 • پیری صحراگرد، حسین [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • پشت دار، عادل [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • پیشنماز احمدی، مجید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • پهلوان راد، محمدرضا [1] استادیار، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، گرگان، ایران
 • پوربابائی، احمد علی [1] استادیار گروه مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشکاه تهران
 • پوربابائی، احمدعلی [1] دانشیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • پورمحمدعلی، بهروز [1] دانشجوی دکتری گروه علوم خاک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • پورمعصومی پرشکوه، معصومه [1] دانشجوی دکترای علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • پوزش شیرازی، مرتضی [1] عضو هیات علمی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی برازجان

ت

ث

 • ثروتی، مسلم [1] استادیار مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

ج

 • جاج عباسی، محمدعلی [1] استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • جعفری، اعظم [1] استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • جعفری، اعظم [1] استادیار، دانشگاه باهنر کرمان
 • جعفری، اعظم [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • جعفری، اعظم [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ایران
 • جعفری، اعظم [1] استادیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • جعفری، اعظم [1] استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • جعفری، سیروس [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • جعفری، صفورا [1] کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • جعفرنژادی، علیرضا [1] دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • جعفرنژادی، علیرضا [1] عضو هیئت علمی بخش خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • جلالی، صدیقه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز و مرکز پژوهشی منطقه ای ریزگردها، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • جلالی، وحیدرضا [1] استادیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • جلالی، وحیدرضا [1] دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • جلالی، وحیدرضا [1] عضو هیأت علمی/ دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • جمشید صفا، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • جوادزاده، مریم [1] کارشناس بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • جوادی کیا، حسین [1] استادیارگروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چ

 • چرم، مصطفی [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • چرم، مصطفی [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهیدچمران اهواز
 • چرم، مصطفی [1] دانشیارگروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • چرم، مصطفی [1] دانشیار گروه خاک شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • چن، فائو [1] دانشگاه لانژو چین

ح

 • حافظی، نگار [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • حامدی، فردین [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، کرمانشاه، ایران
 • حبیبی، هادی [1] دانشجوی دکترای فیزیک و حفاظت خاک، گروه علوم خاک، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • حجازی، مجید [1] دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • حجازی مهریزی، مجید [1] دانشیار، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • حجازی مهریزی، مجید [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • حجازی مهریزی، مجید [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • حجازی مهریزی، مجید [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • حجتی، سعید [1] استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حجتی، سعید [1] استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران
 • حجتی، سعید [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران
 • حجتی، سعید [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • حیدری، مجید [1] دانشجوی دکتری، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • حیدرزاده، سعید [1] دانشجوی دکتری گروه علوم زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • حیدرزاده، سعید [1] دانشجوی دکتری گروه علوم زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • حسینی، سید عبدالصاحب [1] دانشجوی دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • حسینی، سید محمد طاهر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
 • حسینی، سیده عارفه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • حسین پور، ُسلیمان [1] دانش آموخته دکترای گروه مهندسی مکانیک ماشین‎های کشاورزی، دانشگاه تهران
 • حسین زاده، بهرام [1] عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • حسن زاده، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حسینی فرد، سیدجواد [1] استادیار پژوهشکده پسته، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
 • حسنلو، مصطفی [1] استادیار مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • حسنوندی، نگین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حق نیا، غلامحسین [1] گروه علوم خاک - دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد
 • حمادی، کاظم [1] عضو هیئت علمی سازمان آب و برق استان خوزستان

خ

 • خاجی، پردیس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • خادمی، حسین [1] استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • خادمی، حسین [1] استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • خادمی، حسین [1] دانشگاه صنعتی اصفهان
 • خادمی، حسین [1] گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • خادمی، حسین [1] استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • خالقی، منصوره [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • خانعلی، مجید [1] استادیار گروه ماشینهای کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ختائی، علیرضا [1] گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، ایران
 • خیرآبادی، حسین [1] گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • خراسانی فردوانی، اسماعیل [1] استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه شهید چمران اهواز
 • خراسانی فردوانی، محمد اسماعیل [1] استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • خراسانی فردوانی، محمد اسماعیل [1] استادیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • خرمالی، فرهاد [1] 2- استاد گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • خرمالی، فرهاد [1] استاد گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران
 • خرمالی، فرهاد [1] استاد گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • خرمالی، فرهاد [2] استاد گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • خرمالی، فرهاد [2] استاد گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • خرمالی، فرهاد [1] گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • خرمالی، فرهاد [2] هیئت علمی
 • خرمیان، محمد [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی، دزفول، مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
 • خرمیان، محمد [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول، خوزستان، ایران
 • خلیفه، علی اصغر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • خلیلی مقدم، بیژن [1] استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • خلیلی مقدم، بیژن [1] دانشیار علوم خاک، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • خواجوی، شیلا [1] دانشجو
 • خوش روش، مجتبی [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

د

 • دیالمی، حجت [1] عضو هیات علمی پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری
 • دالوند، کلثوم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • داوری، مسعود [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، ایران
 • دیباگر، نسا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه
 • دردی پور، اسماعیل [1] دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • دردی پور، اسماعیل [1] گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • دردی پور، اسماعیل [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ابران
 • دردی پور، اسماعیل [1] دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • دردی پور، اسماعیل [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • درستکار، وجیهه [1] استادیار گروه آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • درستکار، وجیهه [1] استادیار گروه آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
 • درویشی، محمدمهدی [1] 3. کارشناس ارشد گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
 • دشت بزرگ، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دعاگویی، علیرضا [1] کارشناس ارشد، بخش مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • دلاور، محمد امیر [1] استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه زنجان
 • دمته، الکساندر [1] استاد، گروه علوم خاک، دانشگاه ESALQ، سائوپائولو- برزیل
 • دولتی، بهنام [2] استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • دولتی، بهنام [1] استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

ذ

 • ذرعی فروش، حماد [1] استادیار گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • ذکی دیزجی، حسن [1] استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ذکی دیزجی، حسن [1] استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • ذکی دیزجی، حسن [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ذکی دیزجی، حسن [1] استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • ذوالفقاری، علی اصغر [1] استادیار دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان

ر

 • راهی، سحر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ربانی، حکمت [1] استادیار گروه مکانیک ماشین¬های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • رجبی وندچالی، مجید [1] عضو هیات علمی
 • ریحانی تبار، عادل [1] دانشیارگروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران
 • رحیمی، امیر [2] استادیار گروه علوم زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • رحیمی، امیر [1] استادیار گروه علوم زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رحیمیان، محمد حسن [1] مربی مرکز ملی شوری یزد
 • رحیمی مشکله، مستانه [1] دانشجوی دکتری گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • رستمی، سجاد [1] عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رستمی، سجاد [1] استادیار گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رسولی، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران
 • رسولی صدقیانی، میرحسن [1] استاد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رضایی، کرامت اله [1] دانشیار گروه مهندسی ماشین¬های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رضایی، محسن [1] دانشجوی دکتری، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • رضایی ارشد، روح اله [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رضایی اصل، عباس [1] عضو هیئت‌علمی، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رضایی نیکو، بنفشه [1] دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رضوی نسب، اعظم [1] دانشجوی دکتری علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیات علمی (مربی) دانشگاه پیام نور، ایران
 • رضوی نسب، اعظم [1] دکترای علوم خاک (شیمی و حاصلخیزی خاک)، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان یزد
 • رفیعی، شاهین [1] استاد گروه مهندسی ماشین¬های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رفیعی، شاهین [1] استاد گروه مهندسی مکانیک ماشین‎های کشاورزی، دانشگاه تهران
 • رکابی، مهدی [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی مکانیک بیو سیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • رنگ زن، نفیسه [1] گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • رنگ زن، نفیسه [1] گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • رهنما، مجید [1] استادیارگروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • رهنما، مجید [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • روحانی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • روحانی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • روستا، محمدجواد [1] استادیار مرکز ملی شوری، یزد، ایران
 • روشنی، قربانعلی [1] استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور، گلستان، ایران
 • رونقی، عبدالمجید [1] استاد علوم خاک دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ز

 • زیارتبان، آرمین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • زارع، محبوبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • زارعی، مهدی [1] دانشگاه شیراز
 • زراسوندی، علیرضا [1] استاد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز و مرکز پژوهشی منطقه ای ریزگردها، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • زرینی بهادر، مسلم [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • زکیئی، جلال [1] کارشناس ‌ارشد مهندس مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منایع طبیعی رامین خوزستان
 • زلقی، رویا [1] دانشجوی دکتری- گروه خاکشناسی-دانشکده کشاورزی- دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • زلقی، رویا [1] استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • زلقی، رویا [1] گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • زلکی بدیلی، نسرین [1] دانش آموخته کارشناسی ‌ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • زمانی، جواد [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
 • زین الدینی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • زند، اسکندر [1] ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎهﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر
 • زنگنه یوسف آبادی، الهام [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

س

 • ساعد، مدینه [1] دانشجوی دکتری، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • سالاری بردسیری، نجمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • سپهری، مژگان [1] استاد‌یار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • سجادیه، سید مجید [1] استادیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • سجادیه، سیدمجید [1] استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • سجادیه، مجید [1] استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سرچشمه پور، مهدی [1] استادیار بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • سرخه، حسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • سرمدیان، فریدون [1] استاد گروه خاکشناسی، دانشکده مهندسی و فناوری کشارزی، دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران
 • سرمدیان، فریدون [1] استاد گروه مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • سرمدیان، فریدون [1] استاد گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • سعادت فر، امیر [1] استادیار، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • سعدی نژاد، ساجده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
 • سفیدگر شاهکلایی، سمیه [1] دانشجوی دکتری علوم خاک، گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سفیدگر شاهکلایی، سمیه [1] فارغ التحصیل دکتری گروه علوم خاک، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ابران
 • سلیمانی، محسن [1] استادیار فعلی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران و دانشجوی دکتری سابق گروه ماشین‌های کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران.
 • سلمان پور، آناهید [1] دانشگاه شهرکرد
 • سلیمان زاده، محسن [1] دانشجوی دکتری گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران
 • سلیمانزاده، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • سلیم پور، سعید [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب ، دزفول، مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
 • سهرابی، محمد [1] استادیار سازمان پزوهش‌های علمی و صنعتی، تهران، ایران
 • سهرابی، نگین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین‎های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • سودمندمقدم، شمسی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سوسرائی، نرجس [1] گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ش

 • شایان نژاد، محمد [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • شافعی نیا، علیرضا [1] استادیار گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • شاهرخ، وجیهه [1] دانشجوی دکترا، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • شیخ داودی، محمد جواد [1] دانشیار گروه ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران
 • شیخ داودی، محمد جواد [1] استاد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • شیخ داودی، محمد جواد [1] دانشیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه شهید چمران اهواز
 • شیخ داودی، محمد جواد [1] دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • شیخ داودی، محمد جواد [1] دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • شیخ داودی، محمدجواد [1] دانشیار گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران
 • شیخ داودی، محمدجواد [1] دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • شیخ داوودی، محمد جواد [1] دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه شهید چمران اهواز
 • شیرانی، حسین [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران.
 • شریعتی، شایان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشکاه تهران
 • شریعتی، شایان [1] عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گیلان، ایران
 • شریعتی، فاطمه [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
 • شریفی، محمد [1] عضو هیئت علمی گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شیرمحمدی، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • شعبانی، اسماء [1] مربی گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه زابل
 • شعبانی، اسماء [1] هیئت علمی، گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه زابل، ایران
 • شعبانی، افشین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تهران
 • شعبانپور، محمود [1] دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
 • شکاری، پرویز [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران
 • شمس الدین، هاشم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • شمیلی، محمود [1] دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، مدیر بخش به‌زارعی موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان، ایران
 • شهبازی، فیض اله [1] دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران

ص

ط

ظ

ع

 • عالیپورشهنی، مولود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • عالمی سعید، خلیل [1] استادیار گروه زراعت ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان
 • عباسی، فریبرز [1] دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج، البرز، ایران
 • عباسپور فرد، محمد حسین [1] استاد گروه مهندسی مکانیک بیو سیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • عباسپور کلان، یوسف [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • عباسپور گیلانده، یوسف [1] دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • عباسپور گیلانده، یوسف [1] دانشیارگروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • عباس زاده، روزبه [1] استادیار پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.
 • عباس زاده افشار، فریده [1] استادیار، دانشگاه جیرفت
 • عبدی، علی [1] کارشناس ارشد خاکشناسی، گروه خاکشناسی، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • عبدالهی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • عبدشاهی، عباس [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • عجمی، محمد [1] کارشناس گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • عزیزی، کامران [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، ایران
 • عسکری اصلی ارده، عزت الله [1] دانشیار گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • عسگری، نجمه [1] دانشجوی دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • عطایی، احمد [1] استاد یار، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • عظیم زاده، یاسر [1] گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • عفیفی، محمد رسول [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • علائی، بهنام [1] دانشجوی دکتری مهندسی بیوسیستم، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
 • علیپور، زرین تاج [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه خاکشناسی، دامغان، ایران
 • علیخانی، حسینعلی [1] استاد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • علیخانی، حسینعلی [1] استاد گروه مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشکاه تهران
 • علیزاده، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه خاک شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • علمایی، محسن [1] دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • علمائی، محسن [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • علمائی، محسن [1] دانشیارگروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • علیمردانی، رضا [1] استادگروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • علوانی، ُسمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران
 • عنایتی ضمیر، نعیمه [1] استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • عنایتی ضمیر، نعیمه [1] استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • عنایتی ضمیر، نعیمه [1] استادیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • عنایتی ضمیر، نعیمه [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • عنایتی ضمیر، نعیمه [1] گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • عنایتی ضمیر، نعیمه [2] هیات علمی
 • عنایتی ضمیر، نعیمه [1] استادیار گروه خاک شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

غ

ف

 • فاجار سپانلو، مهدی [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • فاضلی فارسانی، ایمان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
 • فاطمی قمشه، اکرم [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • فتحی گردلیدانی، ارژنگ [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • فتوت، امیر [1] استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • فتوت، امیر [1] عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • فخرایی مطلق، راضیه [1] دانشجوی سابق دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • فرپور، محمد هادی [1] استادگروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • فرپور، محمد هادی [1] استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • فرپور، محمد هادی [1] دانشیار بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • فرحبخش، محسن [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • فرخیان فیروزی، احمد [1] استادیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فریدونی، زهرا [1] دانشجوی دکتری، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • فرزانه، محمد رضا [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • فیروزی، سعید [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
 • فیضی، زانیار [1] دانشگاه صنعتی اصفهان
 • فکری، مجید [1] استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • فکری، مجید [1] استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • فلاح، علیرضا [1] دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

ق

ک

گ

 • گلشاهی، صبیره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه زابل ، ایران
 • گنجی نوروزی، زهرا [1] استادیار گروه آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • گیوی، جواد [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • گیوی، جواد [1] عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

ل

 • لاهیجان زاده، احمدرضا [1] دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات اهواز و سازمان حفاظت محیط زیست استان خوزستان
 • لشگری، مجید [1] مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، اراک، ایراان
 • لطفی، المیرا [1] دانشگاه شیراز
 • لک، محمدرضا [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک، ایران
 • لندی، احمد [1] استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران
 • لندی، احمد [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • لندی، احمد [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران
 • لندی، احمد [1] استاد گروه خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • لندی، احمد [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • لهندورف، ایوا [1] استاد گروه علوم خاک، دانشگاه بُن

م

 • مبلی، حسین [1] استاد گروه مهندسی ماشین¬های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • مبلی، حسین [1] عضو هیئت علمی گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • متین فر، حمیدرضا [1] استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
 • متین فر، حمیدرضا [1] استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • مجتهدی، علی [1] عضو هیئت علمی گروه میکروبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه گیلان
 • محتسبی، ُسید سعید [1] استاد گروه مهندسی مکانیک ماشین‎های کشاورزی، دانشگاه تهران
 • محراب، نرگس [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • محسنی منفرد، مجید [1] گروه فنی کشاورزی ، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ورامین، ایران
 • محمدی، آرزو [1] دانش آموخته دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده علوم زراعی، گروه خاکسناسی
 • محمدی، جهانگرد [1] استاد گروه خاکشناسی/دانشگاه شهرکرد
 • محمدزاده محمدآباد، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • محمودآبادی، مجید [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • محمودآبادی، مجید [1] دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • محنت کش، عبدالمحمد [1] استادیارمرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال بختیاری
 • میخی، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • مختاری دیزجی، منیژه [1] استاد گروه فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
 • مدرس مطلق، اسعد [1] دانشیار گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه
 • مرادی، سروه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
 • مرادی، ندا [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران
 • مرادی سبزکوهی، عادل [1] مربی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
 • میرپاریزی، الهام [1] گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • مرتضی پور، حمید [1] استادیار بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • مردانی، عارف [1] دانشیار گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه
 • مرزبان، افشین [1] استادیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران
 • مرزبان، افشین [1] استادیار گروه مکانیزاسیون کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران
 • میرسید حسینی، حسین [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
 • مزرعه، مرضیه [1] گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • مساح، جعفر [1] دانشیار گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران،ایران
 • مساح، جعفر [1] دانشیار گروه فنی کشاورزی ، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ورامین، ایران
 • مسعودی، حسن [1] استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • مسعودی، حسن [1] استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • مسعودی، حسن [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مسگرباشی، موسی [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مسگرباشی، موسی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مصدقی، محمد رضا [1] گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • مصدقی، محمد رضا [1] دنشگاه صنعتی اصفهان
 • مصطفی زاده فرد، بهروز [1] استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • مصطفوی راد، معرفت [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک، ایران
 • مظفری تاج، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • معتمدی، حسین [1] استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معتمدی، حسین [1] دانشیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معزی، عبدالامیر [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معزی، عبدالامیر [1] دانشیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معزی، عبدالامیر [1] دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • معزی، عبدالامیر [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • معزی، عبدالامیر [1] هیات علمی
 • معزی، عبدالامیر [1] دانشیار- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده کشاورزی- گروه خاکشناسی
 • معلمی، نورالله [1] استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهیدچمران اهواز
 • معمار دستجردی، رسول [1] استادیارگروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • معینی، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • ملکی، علی [1] گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ایران
 • ملک زاده، محمد جعفر [1] دانش آموخته مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ممتاز، حمیدرضا [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • مینایی، سعید [1] دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • مینائی، سعید [1] دانشیار گروه ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • منتقمی راد، روح الله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین‌‌های کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا.
 • منجزی، نسیم [1] دانشجوی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • منجزی، نسیم [1] استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • منصوری، یعقوب [1] استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • مهدوی فر، ذبیع اله [1] گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • مهرگان، حدیث [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • موحدی، علیرضا [1] دانشیار، گروه علوم خاک، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • موحدی نائینی، سید علیرضا [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • موحدی نائینی، سید علیرضا [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • موحدی نائینی، سید علیرضا [1] دانشیارگروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • موحدی نائینی، سید علیرضا [2] عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • موسوی، سیدمحمد [1] گروه علوم خاک- دانشکده کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد
 • موسوی فضل، محمد هادی [1] هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • مومنی، سمیه [1] دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران
 • مومنی ارانی، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

ن

 • نادیان قمشه، حبیب الله [1] گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • نادیان قمشه، حبیب اله [1] گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • نادری، آرمان [1] دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی، دانشگاه زنجان
 • نادری بلداجی، مجتبی [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • نادری خوراسگانی، مهدی [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • ناهیدان، صفورا [1] استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • نبی الهی، کمال [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
 • نبی الهی، کمال [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، ایران
 • نبی الهی، کمال [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران
 • نجفی، نصرت اله [1] علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران
 • نجفی نیا، معصومه [2] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ندرلو، لیلا [1] استادیارگروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه- دانشجوی سابق دکتری دانشگاه تهران
 • ندیمی، احمد [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • نصیری، امین [1] دانشجوی دکترای گروه مهندسی مکانیک ماشین‎های کشاورزی، دانشگاه تهران
 • نصیری، امین [1] دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ماشین¬های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • نصیریان، نیما [1] استادیار گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی و بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
 • نظری، طالب [1] دانشجوی دکتری گروه علوم خاک، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ابران
 • نعمت پور ملک آباد، حدیث [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نقوی، هرمزد [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
 • نیک اندیش، پژمان [1] دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس و مربی دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور، دزفول، خوزستان، ایران
 • نیکبخت، محمد علی [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • نهتانی، محمد [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • نوابیان، مریم [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان، ایران
 • نوابیان، مریم [1] عضو هیئت علمی گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
 • نوبهار دیلمی، ناهید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
 • نوربخش، شهین [1] 1- کارشناس ارشد بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • نوربخش، فرشید [1] استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • نورزاده روشن، مطهره [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • نوروزی، مجتبی [1] استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نوروزیان، احمد [1] کارشناس ارشد پژوهشی گروه گیاهان دارویی، پژوهشکده کشاورزی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.
 • نوروزی مصیر، مجتبی [1] دانشگاه چمران

و

ه

ی