تولید ناپیوسته لیپید با استفاده از مخمر مولد لیپید Rhodosporidium diobovatum و محاسبه خصوصیات فیزیکی بیودیزل تولیدی با استفاده از پروفایل اسیدهای چرب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی و بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

در این پژوهش، رشد، تولید لیپید و راندمان مصرف منبع کربن به وسیله مخمر مولد لیپید Rhodosporidium diobovatum در محیط کشت با نیتروژن محدود با استفاده از دکستروز (217 و 434 میلی‌مولار) و گلیسرول به عنوان منابع کربن مورد ارزیابی قرار گرفت. هم‌چنین مشخصات فیزیکی بیودیزل حاصل از لیپید تولیدی با دیگر انواع بیودیزل، سوخت دیزل و استانداردهای معتبر مقایسه و تجزیه و تحلیل گردید. محیط‌های کشت حاوی دکستروز و گلیسرول بیوماس تقریباً یکسانی تولید کردند؛ اما پس از 5 روز محیط کشت حاوی 434 میلی‌مولار دکستروز محتوای لیپید بیشتری (حدود 49 درصد از وزن خشک سلولی) نسبت به دیگر منابع تولید نمود. ترکیبات اسیدهای چرب تولیدی توسط R. diobovtum در غلظت‌های متفاوت گلوکز و گلیسرول به طور عمده شامل اسید پالمیتیک (C16:0)، اسید اولئیک (C18:1) و اسید لینولئیک (C18:2) بودند؛ همچنین با توجه به ترکیبات اسیدهای چرب موجود در لیپید تولیدی توسط مخمر مولد لیپید، خصوصیات فیزیکی سوخت زیستی حاصل از آن شامل ویسکوزیته، وزن مخصوص، نقطه ابری، عدد ستان، عدد یدی و ارزش حرارتی بیشینه همگی در محدوده استانداردهای بین‌المللی قرار داشته و مشابهت آن‌ها با دیگر منابع تولید بیودیزل مانند دانه‌های روغنی و چربی‌های حیوانی، قابلیت بالای این نوع مخمر برای تولید سوخت و روغن مغذی در مقیاس‌های تجاری را نوید می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Batch lipid synthesis by the oleaginous yeast, Rhodosporidium diobovatum, and physical properties estimation of produced biodiesel based on fatty acid profiles

نویسنده [English]

  • N. Nasirian
Department of Agricultural Mechanization and Biosystem Engineering, Faculty of Agriculture, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran