کاربرد روش گرت فازی در زمان‌بندی عملیات تولید نیشکر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

3 استاد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

4 استادیار گروه مکانیزاسیون کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران

5 دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، مدیر بخش به‌زارعی موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان، ایران

چکیده

در برنامه‌ریزی عملیات مکانیزه کشاورزی، عدم توجه به زمان بهینه انجام عملیات، باعث کاهش چشمگیری در میزان عملکرد محصول می‌شود. در این تحقیق به علت توانایی و قابلیت شبکه گرت، از آن به عنوان ابزاری توانمند در برنامه‌ریزی و زمان‌بندی عملیات تولید نیشکر در استان خوزستان استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع مختلفی مانند گزارش‌ها، آمار و اطلاعات ایستگاه‌های هواشناسی مستقر در شرکت‌های کشت و صنعت نیشکر، نظرات کارشناسان و محققان موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر، استفاده از گزارش‌ها و آمار سالیانه عملیات هر واحد تولیدی در کشت و صنعت‌های نیشکر و نظرات کارشناسان و متخصصان واحدهای تولیدی در کشت و صنعت‌ها گردآوری شد. با جمع‌آوری اطلاعات لازم، فعالیت‌ها تعیین و شبکه گرت ترسیم شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. زمان اتمام عملیات با استفاده از روش گرت فازی برابر (42/472، 72/368، 51/272) روز به دست آمد. نتایج نشان داد که مدل شبکه حاصل، توانایی پاسخ گویی به سئوالات آماری در مورد عملیات تولید نیشکر را دارد و همچنین مدل شبکه حاصل دید روشنی برای مدیر واحد زراعی جهت اتخاذ تصمیمات به موقع فراهم می‌آورد تا در مرحله اجرا و عمل، طبق برنامه ریزی پیش‌رفته و بتواند عملیات را در زمان مطلوب و با هزینه مناسب به اتمام برساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of fuzzy GERT method in operations scheduling of sugarcane production

نویسندگان [English]

  • N. Monjezi 1
  • H. Zaki Dizaji 2
  • M.J. Sheikhdavoodi 3
  • A. Marzban 4
  • M. Shomeili 5
1 Ph.D. Candidate, Biosystems Engineering Dept, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University, of Ahvaz, Iran
2 Assistant professor, Biosystems Engineering Dept, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University, of Ahvaz, Iran
3 Professor, Biosystems Engineering Dept, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University, of Ahvaz, Iran
4 Department of Agricultural Machinery, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan, Iran
5 Manager of Agronomy Department in Iranian Sugarcane Research and Training Institute, Iran