تأثیر سرعت بر قابلیت کاردهی یک موتور بنزینی با استفاده از مخلوط سوخت‌های بنزین – اتانول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر به منظور کمی ساختن کیفیت، انرژی مفهومی تحت عنوان «اکسرژی» تعریف گردیده و به طور گسترده در طراحی، شبیه‌سازی و ارزیابی عملکرد سیستم‌های مختلف حرارتی و شیمیایی-حرارتی به کار برده شده است؛ لذا برای ارزیابی کیفیت موتورهای بنزینی در این تحقیق، قابلیتکاردهی یک موتور بنزینی با استفاده از مخلوط سوخت‌های بنزین و اتانول مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تأثیر دورهای rpm 2500 و rpm 4500  بر تحلیل قانون دوم ترمودینامیک با سوخت‌های مختلف، بررسی شد. ترم‌های مورد بررسی در این تحقیق شامل قابلیتکاردهی از طریق انتقال گرما، بازگشت ناپذیری، قابلیتکاردهی کل، قابلیتکاردهی سوخت سوخته شده می‌باشند. نتایج این تحقیق نشان داد که، پارامترهای قابلیتکاردهی برای بنزین و ترکیب‌های مختلف اتانول تا مرحله‌ی احتراق زیاد می‌شوند؛ سپس با شروع مرحله‌ی انبساط کاهش می‌یابند. برای سوخت ، 23/32 درصد از اکسرژی ورودی به اکسرژی کار اندیکاتوری تبدیل می­شود. این مقدار برای سوخت‌های ، ،  و  به ترتیب 37/26، 5/28، 3/30 و 8/31 درصد می‌باشد. با افزایش مقدار اتانول بازده قانون دوم ترمودینامیک بیشتر می‌شود.بازده قانون دوم در دور rpm4500 برای سوخت‌های ، ، ،  و  به ترتیب 32%، 7/35%، 8/39%، 8/42% و 50% می‌باشد. همچنین با کاهش دور به rpm2500 بازده برای سوخت‌های ، ، ،    و  کاهش و به ترتیب 7/26%، 4/30%، 31%، 34% و 36% شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of engine speed on availability of an SI Engine for gasoline-ethanol blends

نویسندگان [English]

  • S Rostami 1
  • M Eslami 2
  • M. Kiani Deh Kiani 3