بررسی پتانسیل آلودگی عناصر کادمیم، سرب و نیکل درخاک سطحی پایین‌دست انباشتگاه زباله کرمانشاه بر اساس معیارهای ارزیابی آلودگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران

4 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، کرمانشاه، ایران

چکیده

تغییر در ویژگی‌های اجزای تشکیل دهنده‌ی محیط به‌طوری‌که عملکرد طبیعی و تعادل زیستی آن‌ها مختل شده و به‌طور مستقیم یا غیر­مستقیم منافع و حیات موجودات زنده را به مخاطره اندازد، آلودگی محیط زیست دانسته می‌شود. در این پژوهش از نمایه زمین‌انباشتگی و فاکتور آلودگی برای ارزیابی وضعیت آلودگی عناصر کادمیم (Cd)، سرب (Pb) و نیکل (Ni) در30 نمونه خاک‌ (برداشت شده از عمق صفر تا 20 سانتی‌متری) پایین‌دست انباشتگاه زباله شهری کرمانشاه استفاده شد. در زمان نمونه برداری، تعداد 15 نمونه از محدوده ای دور از محل دفن زباله ولی با ویژگی‌ها و زمین شناسی مشابه همین منطقه به‌عنوان نمونه‌های زمینه‌ تهیه گردید. میانگین غلظت کل عناصرکادمیم (Cd)، سرب (Pb) و نیکل (Ni) درنمونه‌های پایین‌دست انباشتگاه زباله به‌ترتیب 03/5، 9/30 و 6/98 میلی‌گرم بر کیلوگرم بود. میانگین غلظت کل عناصر Cd، Pb و Ni از غلظت این عناصر در نمونه‌های زمینه، غلظت در پوسته زمین، میانگین جهانی خاک‌ها و میانگین در شیل جهانی بیش‌تر بود. براساس نمایه زمین‌انباشتگی بیش‌تر نمونه‌ها نسبت به Cd و Ni در سطح بدون آلودگی تا آلودگی متوسط و نسبت به Pb در سطح متوسط تا زیاد قرار دارند. مقادیر محاسبه شده برای فاکتور آلودگی بیانگر آن است که خاک‌های منطقه آلودگی متوسطی به Cd و Ni و آلودگی بسیار زیادی به Pb دارند. خاک‌های منطقه تحت تأثیر شیرابه‌ی زباله‌ نسبت‌ به Cd،  Pbو Ni آلوده شده‌اند و شدت این آلودگی در مورد عنصر Pb بیش‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of cadmium, lead and nickel elements pollution potential in the downstream topsoil of Kermanshah landfill based on pollution indices

نویسندگان [English]

  • Z Zeynoldini 1
  • M Karami 2
  • A Fatemia Ghomsheh 2
  • P Shekaari 3
  • F. Hamedi 4