شبیه‌سازی عملکرد و تعیین حد آستانه مقاومت به شوری دو گیاه گندم و جو با استفاده از مدل SWAP : مطالعه موردی- دشت گرمسار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

2 استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

3 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان، ایران

4 دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

چکیده

مدل­های زیادی در پیش­بینی عملکرد گیاهان زراعی وجود دارد یکی از مدل­ها، مدل SWAP است که قادر است عملکرد گیاهان زراعی را با دقت بالایی شبیه سازی کند؛ هر چند که تاکنون در زمینه پیش­بینی عملکرد محصولات کشاورزی در مقیاس منطقه­ای با استفاده از مدل SWAP مطالعات کافی انجام نشده است. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی  مدل SWAP در پیش­بینی عملکرد گندم و جو و حد آستانه مقامت به شوری این دو گیاه در منطقه گرمسار انجام شد. ابتدا مدل نسبت به ویژگی­های گیاهی گندم و جو و با استفاده از عملکرد پتانسیل برای منطقه مورد مطالعه واسنجی شد. جهت ارزیابی نتایج حاصل از مدل SWAP در پیش بینی عملکرد گیاهان گندم و جو شاخص­های آماری نظیر ضریب تعیین (R2) و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) تعیین و مورد استفاده قرار گرفت. ضریب تعیین عملکرد شبیه سازی شده نسبت به عملکرد واقعی برای گندم و جو به ترتیب 9/0 و 86/0 به دست آمد که از لحاظ آماری در سطح یک درصد (05/0 > p) معنی­دار بود. میزان خطا برای گندم و جو به ترتیب 59/1 و 97/0 تن بر هکتار به دست آمد. آستانه شوری 8/5 و 97/3 دسی زیمنس بر متر به ترتیب برای گندم و جو به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد که مدل  SWAP   قادر به شبیه­سازی عملکرد گندم و جو با دقت بالایی برای منطقه گرمسار می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Yield simulation and salt tolerance determination of wheat and barley using SWAP model: A case study in Garmsar region

نویسندگان [English]

  • F Kamyab Talesh 1
  • B Mostafazadeh Fard 2
  • M Vazifedoust 3
  • M Navabian 3
  • Shayannejad M 4