بررسی انرژی مصرفی و زمان خشک شدن پسته در یک خشک کن ترکیبی خورشیدی- مادون قرمز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی مکانیک بیو سیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه مهندسی مکانیک بیو سیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

در این مطالعه انرژی مصرفی و زمان خشک­ شدن پسته در یک خشک­کن ترکیبی خورشیدی-مادون قرمز، مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش­ها در یک طرح کاملا تصادفی در قالب فاکتوریل و با سه تکرارانجام شدند. تأثیر فاکتورهای دمای هوای خشک­کننده در سه سطح 45، 55 و 65 درجه سلسیوس و شدت تابش مادون قرمز در سه سطح صفر، 07/0 و 14/0 وات بر سانتی­متر­مربع بر صفات­ مجموع انرژی مصرفی، سهم انرژی خورشیدی و زمان خشک شدن، در هر یک از تیمارهای آزمایش محاسبه و مقایسه گردیدند. نتایج نشان داد که افزایش شدت مادون قرمز مجموع انرژی مصرفی را به طور متوسط 36 درصد کاهش می­دهد. همچنین کمترین مقدار مجموع انرژی مصرفی در تیمار با دمای هوای خشک­کننده­ 55 درجه سلسیوس و با شدت مادون قرمز 14/0 وات بر سانتی­مترمربع بهدست آمد. کمترین زمان خشک شدن در تیمار با دمای هوای خشک­کننده 65 درجه سلسیوس و شدت مادون قرمز 14/0 وات بر سانتی متر مربع واقع گردید. بهطور کلی افزایش دمای هوای خشک­کننده از 45 به 65 درجه سلسیوس، زمان خشک شدن پسته را 30 درصد و افزایش، و شدت مادون قرمز را از صفر به 14/0 وات بر سانتی­مترمربع، و این زمان را 50 درصد کاهش داد. با توجه به سهم انرژی خورشیدی و کمتر بودن مجموع انرژی مصرفی، تیمار 55 درجه سلسیوس با شدت مادون قرمز 14/0 وات بر سانتی متر مربع توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Energy Consumption and Pistachio Drying Time in a Hybrid Solar-Infrared Drier

نویسندگان [English]

  • M Rekabi 1
  • M. H Abbaspour Fard 2
  • H Mortezapour 3