بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت کششی یک زیرشکن با بازوی خمیده و پیش‌بینی مقاومت کششی موردنیاز با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقاومت کششی ابزارهای مختلف خاک‌ورزی یک پارامتر مهم برای اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد ادوات و تعیین مقدار توان موردنیاز می­باشد. در این تحقیق آزمایش­های مزرعه‌ای در دو نوع خاک لومی‌‌شنی و شنی‌لومی در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی (RCBD) و با چهار تکرار، به‌منظور مقایسه آماری مقادیر مقاومت کششی زیرشکن با بازوی خمیده تحت تاثیر پارامترهای مختلف انجام گردید. در داخل هر بافت خاک، محتوی رطوبت خاک در دو سطح مختلف، سرعت پیشروی تراکتور در چهار سطح 1، 5/1، 8/1 و 3 کیلومتر بر ساعت و عمق کاری در چهار سطح 10، 20، 30 و 40 سانتی­متر انتخاب گردید. در داخل هر کرت آزمایشی پارامترهای مقاومت کششی، شاخص مخروط خاک و درصد محتوای رطوبت خاک اندازه­گیری گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی بافت خاک، رطوبت، سرعت و عمق کار بر روی میزان مقاومت کششی زیرشکن در سطح احتمال 1% معنی­دار بود. نتایج حاکی از آن بود که مقاومت کششی با افزایش سرعت پیشروی و عمق کار به‌طور معنی­داری افزایش یافته و با افزایش محتوای رطوبت خاک کاهش می­یافت. به ­منظور پیش‌بینی مقاومت کششی زیرشکن با بازوی خمیده، درصد محتوای رطوبت خاک، سرعت پیشروی تراکتور، عمق کار زیرشکن، درصد رس خاک و مقدار شاخص مخروط خاک به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. نتایج  نشان داد که تمام متغیرهای مستقل درنظر گرفته شده در مدل رگرسیونی، در سطح احتمال %1 معنی­دار می­باشند. ضریب همبستگی مدل رگرسیونی چندگانه 842/0 و میانگین دقت پیش­بینی مدل 57/83 % به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Factors Affecting the Draft of a Curved Shape Subsoiler and Prediction of its Draft using Multiple Variables Regression Model

نویسندگان [English]

  • Y. Abbaspour-Gilandeh 1
  • A. A. Khalifeh 2
  • S. Ghavami-Jolandan 3