بررسی آمونیفیکاسیون ال- گلوتامین، ال-آسپاراجین، ال- هیستیدین، ال- آرجینین و گلیسین در خاک های آهکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

آمینواسیدها منابع تأمین کننده نیتروژن برای میکروارگانیسم­های خاک به شمار می­آیند. با اندازه‌گیری آمونیوم آزاد شده طی تجزیه آمینواسید‌ها در خاک می‌توان سرعت و میزان آمونیفیکاسیون آن‌ها را در خاک‌ها بررسی کرد. این پژوهش با هدف مقایسه روند تجزیه آمینواسید‌‌ها در خاک از طریق اندازه‌گیری نیتروژن معدنی آزاد شده در خاک‌‌های تیمار شده با آمینواسید صورت گرفت. بدین منظور الگوی زمانی آمونیفیکاسیون و تأثیر غلظت آمینواسید در خاک­های تیمار شده با آمینواسید‌های الگلوتامین، الآسپاراجین، الهیستیدین، الآرجینین و گلیسین بررسی شد. نتایج نشان داد که افزودن آمینواسید­ها در هر دو خاک باعث افزایش معدنی شدن نیتروژن در خاک­ها می­گردد. بیشترین معدنی شدن نیتروژن برای تمام تیمار­ها در مدت زمان 24 ساعت رخ داد که بیشترین و کمترین آن برای خاک لورک به ترتیب به میزان ۴۱/۳۴۰ و ۸۱/۲۵۲ و برای خاک شرودان به ترتیب ۱۵/۳۳۴ و ۲۳/۱۲۶ میلی گرم برکیلو گرم بود. افزایش غلظت آمینواسید، معدنی شدن نیتروژن را فزونی بخشید به طوری که این روند بجز در مورد الهیستیدین تا غلظت ۱۰۰ میلی مولار افزایشی بود. حداکثر آمونیفیکاسیون الهیستیدین در هر دو خاک در غلظت ۶۰ میلی مولار رخ داد و پس از آن تغییر قابل توجهی رخ نداد. در بین آمینواسیدهای مورد بررسی، بیشترین سرعت آمونیفیکاسیون برای الآرجینین مشاهده گردید، ولی نزدیک­ترین رفتار به الآرجینین مربوط به الهیستیدین بود. این تشابه ها به­وسیله پاره ای تشابهات مولکولی و بیوشیمیایی توصیف گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ammonification of L-glutamine, L-asparagine, L-histidine, L-arginin and glycine in calcareous soils

نویسندگان [English]

  • N. Salari Bardsiri 1
  • F. Nourbakhsh 2