نویسنده = کمال نبی الهی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثر جایگاه شیب و تخریب جنگل بر روی شاخص کیفیت خاک

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 113-129

10.22055/agen.2019.26798.1447

سروه مرادی؛ کمال نبی الهی؛ سید محمد طاهر حسینی


2. ارزیابی قابلیت روش طیف‌سنجی در تخمین برخی ویژگی‌ خاک‌های مبتلا به نمک

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-16

10.22055/agen.2019.25763.1427

کامران عزیزی؛ کمال نبی الهی؛ مسعود داوری